อนุทิน 129213 - ประภาส

ประภาส

บทเรียนสำเร็จรูป

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  เล่มที่  1  จำนวนเต็ม

 

 

 

 

 

 

 

นายประภาส  จันทร์โคตร 

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

                                            กระทรวงศึกษาธิการสารบัญ

 

                                เรื่อง                                                                                                                       หน้า

               

คำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับครูผู้สอน ………………..….     1

คำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียน………………..….…      2

มาตรฐานการเรียนรู้………………………………………………….……..    3

ตัวชี้วัด   ……………………………………………………………………… 3

จุดประสงค์การเรียนรู้……..…………………………………………………. 3

แบบบันทึกผลการทดสอบก่อนเรียน ………………………………………..  4

แบบทดสอบก่อนเรียน       ……………………………………………………  5

เฉลยคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน………………………………………….. 7

กรอบที่ 1  จำนวนเต็ม..........…..…………………………………………….   8                                    

 กรอบที่ 2  คำถาม.....................………………………………………….…   9

กรอบที่  3  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ........................................................... 10

กรอบที่  4  คำถาม ........................................................................................... 11

กรอบที่  5 แบบฝึกหัด .....................................................................................  12

กรอบที่  6  เฉลยแบบฝึกหัด ............................................................................  13

แบบบันทึกผลการทดสอบหลังเรียน ……………………………......………   14

แบบทดสอบหลังเรียน……………..……………………………………..…..  15

เฉลยคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน ...............................................................    17

เอกสารอ้างอิง      ……….………………………………………………...…..   18

เขียน 12 Sep 2013 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)