อนุทิน 128435 - หฤทัย เพ็งจำรัส

สัปดาห์ที่ 12 ณ โรงเรียนดาราสมุทรสัปดาห์ได้มีกิจกรรมดดยการประกวดร้องเพลงของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยได้มีการกำหนดชุดให้เป็นชุดรีไซรเคิลซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีไอเดียกันหลายรูปแบบโดยมีการร่วมมือกันระหว่างเพื่อนในห้องเรียนและเพลงที่ใช้ร้องก็เป็นเพลงเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งเดือนนี้คือเดือนสำหรับแม่ของเรา

เขียน 26 Aug 2013 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)