อนุทิน 128378 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่14ประจำวันที่ 12-16สิงหาคม พ.ศ.2556

       สัปดาห์ที่14ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนตามปกติแต่ค่อนข้างมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งก็ล้วนเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทั้งสิ้น คือ ในวันที่14-15 เป็นกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการกิจกรรมอบรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโดยมีการให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ซึ่งได้เชิญคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาให้ความรู้แก่นักเรียน 

นางสาว นพวรรณ นกดา 5210941118 ว.52

 

 

 

 

 

เขียน 25 Aug 2013 @ 20:56 ()


ความเห็น (0)