อนุทิน 127214 - ปัทมา คลี่ฉายา


สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

22 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 

23 ก.ค. วันเข้าพรรษา 

เนื้อหาที่สอน ม.1 สสารและสาร  อนุภาคของสาร  อะตอม  ธาตุ  โมเลกุล ประจุไอออน ตารางธาตุ และการจำแนกสาร

คุณสมบัติทางกายภาพ และ ทางเคมี

เนื้อหาที่สอน ม.5  คาบตรงวันวันหยุด วันเข้าพรรษา 

ส่วนภาระหน้าที่ คือ เตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ ฯ  " ต้นสำมะงา" เขียน 31 Jul 2013 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)