อนุทิน 127046 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๑๑ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
       สัปดาห์ที่  ๑๑  ของการเป็นครูฝึกสอน  ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  เป็นสัปดาห์ก่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑  เพราะทางโรงเรียนจะมีการสอบกลางภาคเรียนที่๑ในวันที่๒๙-๓๐  กรกฎาคม ซึ่งก็ได้ออก
ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ทั้ง ๒    วิชา  คือวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ข้อสอบจะออกใน
เนื้อหาที่ทำการเรียนการสอนทั้งหมด   และได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ดำเนินการจัดห้องสอบ  และทำความสะอาดห้องเรียน   จากนั้นก็ได้ทบทวนบทเรียนให้แก่นักเรียนเพืื่อเตรียมตัวในการสอบ  ในเวลาหลังเลิกเรียน
และวันเสาร์ก็ได้ทำหน้าที่คุมวงโยธวาธิต  และมีการเตรียมตัวในส่วนของวันวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องมีฐานกิจกรรม๒ฐาน  ซึ่งได้แก่ ศึกษาอวัยวะภายในของกบ นั่นคือฝ่ากบนั่นเอง  และอีกหนึ่งฐานคือการตอบปัญหาดาราศาสตร์
และได้มีการดำเนินการในเรื่องของโครงการ  คือการจัดค่ายวิทยาศาสตร์  อยู่ในขั้นตอนประสานงานและการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
                  นางสาว  นพวรรณ  นกดา   ๕๒๑๐๙๔๑๑๑๘  ว๕๒  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
เขียน 28 Jul 2013 @ 14:01 () แก้ไข 28 Jul 2013 @ 14:01, ()


ความเห็น (0)