อนุทิน 126746 - หัสยา ชะยานัย

อนุทินสัปดาห์ที่  8-10 วันที่ 1-5,8-12 และ 15-19 กรกฎาคม  2556

      สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่ 8 -10  นี้ตัวของผู้สอนเริ่มรู้จักผู้เรียนมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียน เและหน้าที่ในภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น เริ่มรู้สึกคุ้นชินกับบทบาทของครูในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความสุขและสนุกกับการทำหน้าที่สอนให้แก่นักเรียน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องที่ตนเองรับผิดชอบ เริ่มรู้จักใช้วิธีการ เทคนิคการสอน การคุมชั้นเรียนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละห้อง ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

      ซึ่งในสัปดาห์ที่ 8-10 นี้ได้จัดการเรียนการสอนในเรื่องการสืบพันธุ์ของพืช การลำเลียงในพืช

จะมีกิจกรรมการอภิปรายร่วมกันถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการการสืบพันธ์ของพืช การลำเลียงในพืช กิจกรรมกการทดลองเรื่องส่วนประกอบของพืชดอก การลำเลียงของพืช  โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว และออกแบบการทดลอง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะ และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น


เขียน 22 Jul 2013 @ 18:46 () แก้ไข 22 Jul 2013 @ 18:46, ()


ความเห็น (0)