อนุทิน 126219 - นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน  นายวชิรพงษ์  ค้ำคูณ

ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อประสมและหลักการของกระบวนการสื่อสัมพันธ์

เข้าช่วยในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านคำบอนอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จำนวน  14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ชุด แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 1 ฉบับ  30  ข้อ  ค่าความยาก ตั้งแต่  0.31 ถึง  0.87ค่าอำนาจจำแนก 0.43  ถึง 0.89  และมีค่าความเชื่อมั่น 0.88  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที  ( t - test  Dependent Sample )

  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง  ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) คำชี้แจง 2) คำแนะนำสำหรับครู 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) คำแนะนำสำหรับนักเรียน 5) สื่อการเรียนรู้ 6) การประเมินผล 7) ภาคผนวก มีกระบวนการเรียนรู้แบบสบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสำรวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ 5) ขั้นประเมิน ผลการพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพ 86.87/87.14
   2.
ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง  ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีค่าเท่ากับ  0.73ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  73.00  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง  ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(= 26.14)  สูงกว่าก่อนเรียน  (=15.71)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


เขียน 09 Jul 2013 @ 10:48 ()


ความเห็น (0)