อนุทิน 126142 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่าง วันที่  1 – 5  กรกฎาคม  2556
            ดิฉัน นางสาวกาญจนา  ฮะยีตำมะลัง ครูฝึกสอนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี  สำหรับสัปดาห์นี้งานในด้านการสอนเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จบในหน่วยที่ 1  และทำการสอบประจำหน่วยไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนในอาทิตย์หน้าขึ้นในหน่วยที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรที่รัก ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เรียนในเรื่องของการสอน สอนในเรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4/1 เรียนในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งให้นักเรียนปลูกต้นถั่วเขียว ให้นักเรียนออกแบบตารางผลการทดลองและในอาทิตย์ออกนำเสนอผลงานจากการทำการทดลอง

           ส่วนงานในหน้าที่ครูที่รับรับมอบหมายในอาทิตย์นี้ คือ สอนแทนคุณครู ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ซึ่งคุณครูท่านเดินทางไปอบรมในเรื่องด้านอนามัย ส่วนหน้าที่เดิม คือการขายคูปอง การรับเด็กนักเรียนตอนเช้า กิจกรรมหน้าเสาธง และ การควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมชุมนุม โดยมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในทุกๆวันศุกร์
 

เขียน 07 Jul 2013 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)