อนุทิน 126137 - ครูบ้านนอก

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง  อาหารล้านนา

ชื่อผู้รายงาน  นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ

โรงเรียน  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  2

ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
เรื่อง  อาหารล้านนา  ตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
เรื่อง  อาหารล้านนา  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง  อาหารล้านนา
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  2 จำนวน 29
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เนื่องจากผู้รายงานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  1) เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง  อาหารล้านนา  จำนวน 9 เล่ม
2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง  อาหารล้านนา  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) จำนวน 10 ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที t – test (dependent) ผลการศึกษาสรุปได้  ดังนี้

 1. เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง 
อาหารล้านนา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.71/85.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1

  2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง อาหารล้านนา  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่  2

 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่อง อาหารล้านนา  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.42 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3
เขียน 07 Jul 2013 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)