อนุทิน 126030 - มูฮอฟฟัล ยาหมาย

ชื่อผลงาน: รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้  กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555

ผู้รายงาน: นางสาวอรอุมา  ทองนาค

  รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านตะโละใส

ปีที่รายงาน: ปีการศึกษา 2554 – 2555

บทสรุป

  รายงานการประโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้  กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ  วิถีธรรม โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555  2) ความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555 3) คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียน  บ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 -  2555  4) ความพึงพอใจของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม  โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2554 จำนวน 204 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 197 คน ประชากรครูปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 24 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 จำนวน 204 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 197 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 และ  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี ลักษณะได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง  0.75 ถึง 0.90 ผลการประเมินพบว่า 

    1. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ  วิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554-2555 ด้านสภาพแวดล้อม ของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2554 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านสภาพแวดล้อม ค่าน้ำหนัก 10%ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและทุกประเด็นตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  2. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ  วิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 - 2555 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยประเมินใน 5 ประเด็น คือ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการโดยภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2554 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านสภาพแวดล้อม ค่าน้ำหนัก 10% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน

  3. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการ วิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554-2555 ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมินใน 4 ประเด็น คือ การวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ประเมินระหว่างดำเนินการ โดยภาพรวมพบว่า ปีการศึกษา 2554 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน

  4. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554-2555 ด้านผลผลิตจำแนกเป็น

    4.1ระดับคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ วิถีธรรม โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่าปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา  2554 – 2555  ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  4.2 ความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล  ปีการศึกษา 2554 – 2555  ตามความเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยประเมิน 5 คือด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมือง โดยภาพรวมพบว่า  ปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า ผลผลิตความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555 ค่าน้ำหนัก 20% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัด ที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

    4.3 ระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 -  2555  ปีการศึกษา 2554 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ96.12 ได้คะแนน 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 96.81 ได้คะแนน 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม  โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล  ปีการศึกษา 2554 – 2555  ตามความเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมพบว่าปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินพบว่า ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความ  มีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2554 – 2555  ค่าน้ำหนัก 10% ผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและ  ทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

  1. ควรสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรมให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

  2. ควรส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่โรงเรียนกำหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนด

  ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายให้แก่นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียน บุคลคลในครอบครัวและสมาชิกในชุมชน

  2. ควรมีการประเมินโครงการที่มีลักษณะเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) และควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

  3. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 


เขียน 04 Jul 2013 @ 15:07 ()


ความเห็น (0)