อนุทิน 125871 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๗ ประจำวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

ในสัปดาห์ที่๗ของการเป็นครูฝึกสอน  และครูประจำชั้น  นักเรียนมีการส่งงานเพิ่มมากขึ้น  ที่สมุดจะติดกระดาษจดโน๊ตไว้ทุกเล่มเพื่อเขียนงานที่นักเรียนค้าง  ละเขียนข้อปกพร่องของงาน  เมื่อนักเรียนทำงานครบหรือแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็จะลบที่บริเวณกระดาษออก  ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อบกพร่องในการทำงาน  ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒  ทั้ง๓ห้องไปศึกษานอกสถานที่ในโครงการนักเรียนเยี่ยมคุก  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษของการทำความผิดและห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่างๆ  นอกจากนี้ยังเป็นการกล่อมเกลาพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น  ให้ตระหนักถึงการทำความดีสู่อนาคตที่สดใส  การอบรมได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นย่างมาก  และในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้จัดให้คณะครูอาจารย์ประชุมอบรมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ซึ่งมีท่านสุพักตร์  พิบูลย์ เป็นผู้อบรม  การอบรมทำให้ได้ทราบถึงหน้าที่ของความเป็นครู ทั้งหน้าที่ของครูผู้สอน  และหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  ซึ่งทั้งสองหน้าที่ถือเป็นหน้าที่หลักในการเป็นครูโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้ทราบกระบวนการต่างๆที่ครูจะต้องปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้  และคุณธรรมสูงสุด

นางสาวนพวรรณ  นกดา  5210941118  ว.52  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

                               

 

                                
เขียน 30 Jun 2013 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)