อนุทิน 125319 - หัสยา ชะยานัย

อนุทินสัปดาห์ที่  5 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556

      สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนรมุสลิมวิทยาภูเก็ตในสัปดาห์ที่ 5 นี้ตัวของผู้สอนเริ่มรู้จักผู้เรียนมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียน เและหน้าที่ในภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น เริ่มรู้สึกคุ้นชินกับบทบาทของครูในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความสุขและสนุกกับการทำหน้าที่สอนให้แก่นักเรียน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องที่ตนเองรับผิดชอบ เริ่มรู้จักใช้วิธีการ เทคนิคการสอน การคุมชั้นเรียนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละห้อง ทำให้การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

      ซึ่งในสัปดาห์ที่ 4 นี้ได้จัดการเรียนการสอนในเรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช จะมีกิจกรรมการอภิปรายร่วมกันถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบสอบ ค้นคว้าในหัวข้อดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกจิตสาธารณะ และฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น


เขียน 18 Jun 2013 @ 10:20 () แก้ไข 22 Jul 2013 @ 18:47, ()


ความเห็น (0)