อนุทิน 124280 - หัสยา ชะยานัย

สัปดาห์ที่ 2

  จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สำหรับสัปดาห์ที่ 2 จากภาระงานที่จะต้องรับผิดชอบทุกวันคือการลงคุมแถวให้นักเรียนเข้าแถวตอนเช้าในเวลา 07.40 น. ก็จะมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นครูเวรประจำวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่จะต้องไปถึงโรงเรียนก่อน 07.00 น.เช้า เพื่อเช็คเด็กนักเรียนมาเรียน การคุมเด็กเข้าห้อง เวรโรงอาหาร เช็คเด็กละหมาด และภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 1/1 1/2 และ1/3ซึ่งในสัปดาห์ที่ 2 เรื่องที่ทำการสอนคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช เรื่องที่สอนในสัปดาห์นี้คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ในคาบที่ 1 จะมีการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนโดยการที่ผู้เรียนและครูร่วมกันพูดถึงประเด็นของสิ่งมีชีวิต และผู้เรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ และในคาบที่ 2 และ 3 ผู้เรียนแต่ละคนวาดรูปเซลล์สพืชและเซลล์สัตว์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน้าที่และองค์ประกอบของเซลล์ หลังจากนั้นมีการสรุปแนวคิดร่วมกัน

  และภาระงานในห้องวิชาการด้านการวัดและการประเมินผลโดยการลงผลคะแนนจากแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2555 ในทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา 


เขียน 26 May 2013 @ 09:56 ()


ความเห็น (0)