อนุทิน 123689 - ครู

ครู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 

  รหัสวิชา ส22104  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ของนักเรียนโรงเรียนกิ่งเพชร สำนักงานเขตราชเทวี   

  กรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้รายงาน  :  นางสาวสุภาวดี  เพชรปานกัน

ปีการศึกษา  :  2555

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80/80  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกิ่งเพชร สำนักงานเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา  2555 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ

1.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

2.  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test) 

3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22104  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  ()  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 

 

ผลการศึกษาพบว่า

1.  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส22104 สาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22104  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส22104  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก   


เขียน 10 May 2013 @ 08:32 ()


ความเห็น (0)