อนุทิน 123451 - รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

การพัฒนาทีมงาน  ควรพัฒนาทักษะต่างๆที่สัมพันธ์กับ การสร้างทีมงาน ดังนี้

1.  ทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทีม
2.  ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามในทีมงาน

  3.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารทั้งในทีมงานและภายนอก

4.  ทักษะในการจัดการความขัดแย้งในทีมงาน

5.  ทักษะในการคนหาปัญหา  แก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม
6.  ทักษะในการจัดการประชุมในทีมงาน

  

หลักการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ตามกรอบของคำว่า  Team Work จำแนกตัวอักษร ได้ดังนี้

T : Trust หมายถึง ความไว้วางใจ ในการทำงานเป็นทีมควรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

E ; Empathy หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล สมาชิกในทีมงานควรจะต้องช่วยเหลือกันในการทำงานอย่างจริงใจและต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเมื่อมีผู้เดือดร้อนจำเป็นต้องให้การชาวยเหลือ

A : Agreement หมายถึง การมีความเห็นร่วมกันในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรได้อภิปรายร่วมกันและหาข้อยุติร่วมกันในทิศทางเดียวกัน

M: Mutual Benefit หมายถึง การมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ควรมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ต้องเป็นผลประโยชน์ของกลุ่ม

W: Willingness หมายถึง ความเต็มใจในการทำงาน  ทุกคนควรตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ

O: Opportunity หมายถึง การให้โอกาสแสดงความสามารถ หัวหน้าทีมควรให้โอกาสสมาชิกได้แสดงศักยภาพโดยการมอบหมายงานที่สามารถทำได้

R : Recognition หมายถึง การให้การยอมรับ และตระหนักในหน้าที่ ทุกคนต้องยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน

K: Knowledge หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ควรมีการแบ่งบันความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานเป็นระยะๆ


เขียน 04 May 2013 @ 11:40 () แก้ไข 04 May 2013 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)