อนุทิน 123262 - ครูมุก

ครูมุก

27 เมษายน 2556 

คุมสอบครู "การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556" จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครู อาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนสำหรับรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้น ป. 6 ,ม.3 ,ม.6 ในปีการศึกษา 2556

เขียน 27 Apr 2013 @ 16:16 ()


ความเห็น (0)