อนุทิน 121755 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ประชาสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลก ของประเทศ ของจังหวัด ของอำเภอ ของตำบล และหมู่บ้านตลอดจนถึงครอบครัว เราถึงจำเป็นต้องมีประชาสัมพันธ์ เพื่อความสุขเพื่อความสงบ เพื่อความร่มเย็น...

เรื่องคำพูดนี้สำคัญมาก... พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสอริยมรรคมีองค์ ๘ เรื่อง “สัมมาวาจา”  คือ วาจาที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นธรรม เป็นวินัย

คำพูดของเรานี้มันมีทั้งดีและไม่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทุกท่านทุกคนจะพลาดไม่ได้ในคำพูด ต้องมีสติในการพูด คิดก่อนพูด ใช้คำพูดที่ผู้ฟังเกิดความสุขความสบาย เกิดความรักความสมัครสมานความสามัคคี เกิดกำลังใจในการทำความดีเกิดกำลังใจในการเสียสละ  พูดเรื่องที่มันร้าย ๆ ก็ให้กลายเป็นเรื่องที่ดี ๆ พูดเรื่องที่แตกแยกความสามัคคีก็ให้เกิดความสามัคคีสมัครสมาน

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรา... คำพูดของเราให้เปรียบเสมือนดอกไม้และของหอม ไม่เป็นเหมือนลูกระเบิด เป็นคนปากระเบิด ปากเน่า ปากเหม็น ปากเสีย

ครอบครัวของเรานี้ที่มันเกิดปัญหาหย่าร้าง หมดกำลังใจทำความดีในครอบครัว ในสำนักงานในองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่มันเนื่องมาจากคำพูด มักง่ายในการพูด


เขียน 14 Mar 2013 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)