อนุทิน 121666 - นีโอ..เบเกอรี่

สัปดาห์นี้มีกิจกรรมทุกวันคะ

วันจันทร์ - เช้า.  สอบเค้าโครงปัญหาพิเศษ 2 กลุ่ม บ่าย. ส่งแบบประเมิน. 

วันอังคาร -  เช้า.  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร. บ่าย. ประชุมซักซ้อมเตรียมการทำงาน

วันพุธ - เช้า. นำเสนอฝึกประสบการณ์ ฯวิชาชีพ   บ่าย. ประชุมภาควิชา

วันพฤหัสบดี - เช้า.  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

วันศุกร์ -  เช้า. ปัจฉิมนิเทศของมหาสิทยาลัย บ่าย.มีประชุมมหาวิทยาลัย

....หมดแล้วสัปดาห์นี้...ไม่นับรวมภารกิจรับส่งลูายสุดหล่อเรียนพิเศษด้วย อิอิ.....

เขียน 12 Mar 2013 @ 19:23 ()


ความเห็น (0)