อนุทิน 121252 - vilasack

vilasack
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่านคิดว่า KM จะประยุกต์กับด้านสาธารณสุขได้อย่างไรบ้าง

        การจัดการ ความรู้ (Knowledge Management: KM) ความรู้มิได้มีเฉพาะในตำราและในตัวผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังมีความรู้จำนวนมากมหาศาลที่เกิดอยู่ในตัวคนผู้ปฏิบัติงาน อันเกิดจากประสบการณ์การทำงานจริงที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคม ซึ่งหากมีการจัดการความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ และนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางาน จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน และพัฒนางาน ดังนั้น นักสาธารณสุขจึงควรจะเรียนรู้แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ และนำมาใช้ในงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน การที่ได้คัดเลือกเรื่องการจัดการความรู้ในงานสาธารณสุข เนื่องจากมองว่าผู้บริหารควรใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนาคน และการพัฒนางานเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด โดยผู้บริหารองค์กรสาธารณสุขควรจัดบรรยากาศภายในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่สนใจร่วมกัน เช่น การพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเป็นต้น โดยใช้วิธีจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนกลวิธีการทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบ และวิธีการแก้ไขปัญหา ในเรื่องที่สนใจร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุก 2 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และได้ข้อสรุปความรู้ที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานต่อไป หรือใช้วิธีการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงาน โดยมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานและเงื่อนไขความสำเร็จของแต่ละโครงการ ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา บทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้ โดยมีการคัดเลือกผลงานเด่นในแต่ละเรื่องให้เป็นกรณีตัวอย่าง สำหรับที่จะให้ผู้อื่นได้มาเรียนรู้ ดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถนำไปประยุกต์กับพื้นที่ของตนได้


เขียน 01 Mar 2013 @ 02:15 ()


ความเห็น (0)