อนุทิน 120489 - TTong

TTong

ประโยชน์ของอินเตอร์

              ยุคปัจจุบันของสังคมสารนิเทศ เป็นสังคมที่มนุษย์มีการใช้และเยแพร่สารนิเทศกันเป็นจำนวนมาก ทั้งสารนิเทศที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อที่กำลังมีบทบาทสำคัญและแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารนิเทศที่มีผู้ใช้มากที่สุดทั้งวงการธุรกิจ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและการใช้ส่วนตัวของแต่ละบุคคล

              อินเตอร์เน็ต (Internet) ก็คือข่ายงานของข่ายงานที่เชื่อมคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ทั่วโลกไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอิสระทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว คือ TCP/IP (Transmisstion Control Protoclol/Internet Protocol=เกณฑ์วิธีการควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเตอร์เน็ต) ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว เครือข่ายอินเตอร์เป็นเครือข่ายที่ไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นเจ้าของ การดำเนินงานของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยมีการตั้งกฎระเบียบร่วมกัน สามารถให้บริการและจัดการทรัพยากรหลายอย่างรวมกัน หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการให้บริการในส่วนขององค์กรเอง โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน (พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.๒๕๓๙:๓๓)

            ดังนั้นอินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง เช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ การใช้งานอินเตอร์เน็ตผู้ใช้งานจะต้องใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง

            การบริการข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ของตนไปยังผู้คนทั่วโลกได้ เช่น ถ้าเราต้องการจะเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักจังหวัดที่เราอยู่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดบ้างที่น่าสนใจ หรือประเพณีต่างๆ ในจังหวัด เราสามารถที่จะสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับจังหวัดนั้น พร้อมรูปภาพประกอบใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ท ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ทก็จะสามารถรับทราบได้โดยง่าย และนอกจากนี้ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รายการทีวี กีฬา ตำรับอาหาร ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย งานเขียน ตารางเที่ยวบิน หรืออื่นๆ อีกมากมาย ก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ททำการค้นหาข้อมูลที่ตนเองต้องการได้ด้วย

                การบริการด้านซอฟแวร์บนอินเตอร์เน็ทมีบริการที่เรียกว่า FTP (File Transfer Protocol) ให้ผู้ใช้สำเนา (Copy) หรือที่นิยมเรียกว่า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่อยู่ปลายทางมายังเครื่องของผู้ใช้โดยผ่านทางครือข่ายอินเตอร์เน็ทได้ ซึ่งในอินเตอร์เน็ทจะมีซอฟต์แวร์ทางด้านต่างๆ สำหรับให้รับบริการดาวน์โหลดฟรีอยู่มากมาย และที่สำคัญซอฟต์แวร์นั้นยังเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วย

การบริการด้านบันเทิงบนอินเตอร์เน็ท มีเกมส์ให้เลือกเล่นอย่างมากมาย และเรายังสามารถเลือกชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ซึ่งเป็นภาพวีดีโอและมีเสียงประกอบได้อีกด้วย นอกจากนี้ถ้าต้องการอ่านวารสารต่างๆบนอินเตอร์เน็ทก็มีบริการสมัครสมาชิกวารสารผ่านอินเตอร์เน็ท และให้สมาชิกสามารถเรียกดูวารสารได้ตามที่สมัคร ซึ่งก็จะมีภาพประกอบบนจอคอมพิวเตอร์เหมือนกับการอ่านจากหนังสือจริง

  การบริการสั่งซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ท ผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าจะสามารถโฆษณาสินค้าและบริการของตนผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่ำกว่าการทุ่มโฆษณาด้วยวิธีอื่น และนอกจากนี้ทางด้านผู้ซื้อก็สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ตนสรใจผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้เช่นกัน โดยใช้วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ทางผู้ขายยอมรับ เช่น VISA,Master Card,American Express เป็นต้น ซึ่งผู้ซื้อเพียงแต่กรอกชื่อและเลขที่บัตรเครดิตลงไปในแบบฟอร์มบนจอภาพ ก็จะมีการส่งสินค้ามาให้ทางไปรษณีย์และมีการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อในธนาคารโดยอัตโนมัติ

  อินเตอร์เน็ทเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ทนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างดี สามารถใช้เพื่อความบันเทิง พูดคุย ฟังเพลง ชมภาพยนตร์หรือนันทนาการด้านอื่นๆ ดังนั้นอินเตอร์เน็ทจึงกลายเป็นตลาดแหล่งทำเงิน หรือการทำงานสำหรับนักธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก (งามนิจ อาจอินทร์.๒๕๒๑:๕-๗)

เขียน 06 Feb 2013 @ 22:39 () แก้ไข 06 Feb 2013 @ 22:40, ()


ความเห็น (0)