อนุทิน 120283 - นาย ธวัฒชัย แก้ววงค์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล  วิชาพลศึกษา  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ผู้วิจัย  นายธวัฒชัย  แก้ววงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา

สถานศึกษา  โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการวิจัย    2552– 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล วิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ33206 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802)ศึกษาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ33206 3)ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล วิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ33206 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มเฉพาะห้อง  ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนมา 1 ห้องเรียนได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน  38  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล วิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ33206  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ  จำนวน 30 ข้อ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ และ3)แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะวิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ33206 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 ฉบับ รวม 15  ข้อ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale)  5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที  (t – test)  แบบ Dependent Sample Test 

สรุปผลการศึกษา

1. ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล รหัสวิชา พ33206 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ได้ค่า 89.54/89.77

  2. นักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล วิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา พ33206ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 38 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สูงกว่าก่อนทางนัยที่ 0.5

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล วิชาฟุตบอล 2 รหัสวิชา

พ33206  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมาในระดับดี


เขียน 01 Feb 2013 @ 15:25 ()


ความเห็น (21)

wudhikiat
IP: xxx.114.105.250
เขียนเมื่อ 

ขอให้อาจารย์ประสบผลสำเร็จนะครับ เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูพลศึกษามาก

เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดี นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

keaow
IP: xxx.114.105.250
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกที่ดี นำไปใช้ได้ครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดี มีประโยชน์  นำไปใช้สอนได้

เขียนเมื่อ 

เป็นเว็บไซต์ที่ดีครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่นำไปใช้เผยแพร่ได้

fbn
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

ขอให้ประสบความสำเร้จค่ะ

yojne
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่มีคุณภาพความสามารถดีมากเลยค่ะ

manow
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดี นำไปใช้ได้จริง

Gazirod
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

tukta
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

ขอมีความประสบผลสำเร็จในการงานนะค่ะ

ออย
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีมากค๊ะ...

ลูกชิ้น
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่นำไปประกอบการสอนได้ดีมากค่ะ

Nitty
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีมากเลยค่ะ :)))))

:)
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาค่ะ

เป็นผลงานที่มีประโยชน์นำไปปฎิบัติได้จริง

:)
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดี

mergoog
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่มีคุณภาพมาก นำไปใช่ได้จริง

I-Funngok
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นงานที่มีความรู้มากค่ะ

จิราลักษณ์ ภู่นอก
IP: xxx.114.105.251
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีเยี่ยมและสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันไได้