อนุทิน 117775 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

การฝ่าฝืนการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ (กรณีหน่วยงานรัฐไม่แจ้งสิทธิอุทรณ์ในคำสั่งทางปกครอง)

กรณีที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รับแจ้งหลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิอุทธรณ์ แต่ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ใหม่ และระยะเวลาอุทธรณ์มีระยะเวลาสั้นกว่า ๑ ปี ให้ขยายเป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

                                                                                                                      ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เขียน 29 Nov 2012 @ 14:06 () แก้ไข 30 Nov 2012 @ 21:44, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

รู้สึกเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องยากจังค่ะ