อนุทิน 117098 - jeeranan

jeeranan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และส่งเสริมบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ
สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
2554

ชื่อผู้เขียน  นางจีระนันท์ เชื้อนาค

ปีการศึกษา  2554

การประเมินโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และส่งเสริมบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ
สำนักงานเขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 ทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โดยใช้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 84 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 415 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 364
คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
จำนวน 227 คน รวม 1,105 คน
(แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนวิชูทิศ ปีการศึกษา 2554) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของเครจ์ซี่และมอร์แกน (Krejcie
& Morgan อ้างถึงใน กาญจนา วัฒายุ 2548 : 229) ได้ข้าราชการครู จำนวน 70 คน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 201 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน 186
คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
จำนวน 144 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 615
คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบประเมินโครงการ 4
ด้าน จำนวน 4 ฉบับ
ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย
การประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบท
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ พบว่า โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และส่งเสริมบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ
สำนักงานเขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554ในภาพรวมประสบผลสำเร็จในระดับ และมีผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน
ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือด้านบริบท  มีความเหมาะสมระดับ มาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น  มีความเหมาะสมระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ  มีความเหมาะสมระดับมาก

4. ด้านผลผลิตของโครงการ  มีความเหมาะสมระดับมาก

เขียน 18 Nov 2012 @ 14:12 ()


ความเห็น (0)