อนุทิน 116549 - ครูบาบินก้าว

 คำว่า " ความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม ต่อแผ่นดิน " จักต้องมีวุฒิภาวะ ฯ ที่จะบริหารราชการแผ่นดิน อย่างเสียสละ ทุ่มเท ฯ  ล้วนเป็นเรื่องที่ ผู้ ปฏิบัติ จักต้องมีภูมิธรรมตามจริง ตรงจริง และ พึงปฏิบัติได้แท้ ตามที่อาสา ทั้งกล่าวปฏิญาณผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ มิใช่ คือ กระทำเล่น ให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ มิใช่ เพียงลมปาก ทั้งกระทำตรงกันข้าม ดังที่เป็น ๆ กันมา แล้ว โกหก สีขาว ต่อแผ่นดิน ฯลฯ

มิฉะนั้นแล้ว ผลแห่งวิบากกรรมที่ก่อ จะย้อนสนองกลับเป็นร้อยเท่า ทวีคูณ จะสำนึกก็สายเกินแก้แล้ว


ตัวอย่าง คำปฏิญาณตน


คำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

ข้าพเจ้า (เอ่ยยศ นาม และนามสกุล) ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า

ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ

ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการทหารเป็นอันขาด


การปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกรัฐสภา

การปฏิญาณตนของสมาชิกรัฐสภาเริ่มขึ้นครั้งแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๔๗๕ ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นผู้นำปฏิญาณ ดังนี้

“ข้าพเจ้า (ออกนามผู้ปฏิญาณ) ขอให้คำปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อคณะราษฎรและจะช่วยรักษาหลัก ๖ ประการของราษฎรไว้ให้มั่นคง

๑. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง

๒. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

๓. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถจะร่างโครงการณ์เศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

๔. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน

๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักการ ๔ ประการ ดั่งกล่าวแล้วข้างต้น

๖. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร” 


ปัจจุบัน ( ข้อมูล จาก นสพ.แนวหน้า)

๑. คำปฏิญาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิก ซึ่งต้องกระทำในที่ประชุมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว ก่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วยถ้อยคำว่า

“ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๓)


๒. คำถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีก่อนรับตำแหน่ง ซึ่งกระทำต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้

“ ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ของถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฎิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๕)


๓. คำปฏิญาณของคณะตุลาการก่อนเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งกระทำต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกัน ด้วยถ้อยคำว่า

“ ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ ” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐)

๔. คำปฏิญาณของทหารในวันกองทัพไทย พิธีกระทำกันในวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันกองทัพไทย โดยมีถ้อยคำว่า

“ ข้าพเจ้า (ชื่อและนามสกุล) ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจักยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งชาติ ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าจักอยู่ในศิลธรรมของศาสนา ข้าพเจ้าจะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพเจ้าจะเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยุติธรรม ข้าพเจ้าจะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหารเป็นอันขาด ”


ที่มา... จาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

( ฉบับนี้ ได้เขียน นสพ.แนวหน้า สะกด เดือนผิด เป็น วันอังคาร ที่ 06 พฤสจิกายน พ.ศ. 2555 )


.


เขียน 06 Nov 2012 @ 00:29 () แก้ไข 06 Nov 2012 @ 02:15, ()


ความเห็น (1)

สื่อสร้างสรร..  ขยัน ช่วยสังคม..  ระดมบุญคุณธรรม..http://www.boonniyom.com/RadioOnline.aspx

http://asoke.info/pacradio.html