อนุทิน 115816 - ประมัย

ประมัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระ         การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน       ประมัย  สุดชาขำ  โรงเรียนบ้านมะกอก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                      ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1

ปีที่พิมพ์         2554

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ   1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
3. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 17  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น   แบบทดสอบย่อย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า  t – test ผลการศึกษาพบว่า

                   1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.21/86.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.74 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.00

                   4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
สาระสุขศึกษา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง โรคติดต่อในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก

 

เขียน 20 Oct 2012 @ 18:52 () แก้ไข 23 Oct 2012 @ 16:44, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนลักษณะนี้น่าจะใส่ไว้เป็นบันทึกดีกว่าในอนุทินนะคะ ดูวิธีการได้ที่ คู่มือ GotoKnow (ฉบับย่อ) .pdf นะคะ