อนุทิน 114926 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

9.00-11.30 น. ประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านไปด้วยดี ต้องปรับปรุงผลงานการเขียน มคอ.3 ทุกรายวิชาที่ทำการสอน ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

  1. Business English Usage 1

  2. English for Career

  3. General English

  4. English for Communication

ประเมินผลการปฏิบัตราชการ บังคับ ข้อ5 เลือก 5.1/5.2/5.3

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)