อนุทิน #114926

9.00-11.30 น. ประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านไปด้วยดี ต้องปรับปรุงผลงานการเขียน มคอ.3 ทุกรายวิชาที่ทำการสอน ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

  1. Business English Usage 1

  2. English for Career

  3. General English

  4. English for Communication

ประเมินผลการปฏิบัตราชการ บังคับ ข้อ5 เลือก 5.1/5.2/5.3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)