อนุทิน 112353 - 04 จิรารัตน์ อินธิเดช

ร่วมชมประเพณีแห่เทียนพรรษา  จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2555 

  วันเข้าพรรษา

           วันเข้าพรรษา  เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง  ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา  3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า  จำพรรษา ( " พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน ,"จำ" แปลว่า พักอยู่ ) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม การเข้าพรรษาตากปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน ) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

           โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา     (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 )    ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2"

           ในวันศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2555  เวลา 09.00 น.  ผู้เขียนได้ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นงานแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่และมีการแกะสลักเทียนพรรษาที่สวยงามมาก มีการประกวดขบวนแห่เทียนต่างๆที่แต่ละอำเภอส่งเข้าประกวดซึ่งแต่ละขบวนมีความสวยงามและความปราณีตที่แตกต่างกัน  ช่วงชมขบวนแห่เทียนพรรษาฝนตกลงมาปรอยๆบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการชมขบวนแห่เทียนพรรษา  นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือคนต่างชาติก็ตาม  ยังให้ความสนใจและร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาด้วยความสนุกสนาน

         ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย ในช่วงเข้าพรรษา ควรเข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ทำจิตใจให้สงบ งดเว้นอบายมุขทั้งปวง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นหลัง   ได้สืบทอดต่อไป 

                                  

                              

                                               

                          

https://www.google.co.th

                                                 

 

เขียน 19 Aug 2012 @ 22:41 () แก้ไข 29 Aug 2012 @ 22:01, ()


ความเห็น (0)