อนุทิน 112020 - นางสาว พรทิพย์พา คล้ายกมล

  ติดต่อ

Individual Development Plan (ID Plan) หรือ

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล คืออะไร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความหมายของ Individual Development Plan (ID Plan) ไว้ว่า หมายถึง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โดยสมรรถนะจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

เท่าที่ได้ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลจากทาง INTERNET และได้ผ่านการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ โรงเรียนประเภท 1 เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จึงได้นำความรู้ที่ได้ มาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองขึ้น ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ ดังกล่าวอาจจะขาดความสมบูรณ์ในบางเรื่อง หากท่านผู้อ่านสนใจและให้คำแนะนำ ผู้เขียนก็น้อมรับด้วยความยินดี และพร้อมจะพัฒนาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)