อนุทิน 109564 - นายสายหมอก

นายสายหมอก

วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นวารสารผ่านที่ยอมรับให้เข้าอยู่ในฐานข้อมูล ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai Journal Citation Index Center)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา  การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์ 

ระบบการประเมินบทความ (Peer Review Process) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้เขียนบทความและผู้ประเมินไม่รู้จักกัน (double-blind) หลังจากนั้นจะส่งความเห็นของผู้ประเมินให้กับเจ้าของบทความ โดยที่ทางกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนแก้ไขบทความและส่งให้กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด

เปิดรับบทความ วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 -2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 และ มกราคม – มิถุนายน 2556) 2 กลุ่ม 1. “หลากหลาย แตกต่าง ขัดแย้ง แข่งขัน”: ประมวลสถานการณ์สังคมไทย 2. “ไทยในประชาคมอาเซียน”

** กองบรรณาธิการยินดีรับบทความวิชาการ เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่กำหนด โดยเมื่อผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว สามารถออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้กับเจ้าของบทความได้

ส่งต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD มาที่
ดร.สามชาย ศรีสันต์ email: [email protected]
นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี email: [email protected]
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

(ส่งต้นฉบับทั้ง 2 หัวข้อได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2555)

เขียน 15 Jun 2012 @ 13:02 ()


ความเห็น (0)