อนุทิน 109349 - นาย ศุภกร การสมบัติ

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้

รายวิชา ง 21102 พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                                โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

ผู้ศึกษา                  นายศุภกร  การสมบัติ       ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                                                                โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สพม.3

ปีการศึกษา           2554

บทคัดย่อ

                             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2  (งานช่าง) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน              วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง)  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2            (งานช่าง) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102    พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102 พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ง 21102 พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง)     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2  (งานช่าง) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 และ สถิติทดสอบที (t-test  dependent)  ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

                                         1.  ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

มีค่า E1/E2  เท่ากับ  มีค่าเท่ากับ  81.24/83.46  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 

                                         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย            ภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน            วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ก่อนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05              โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

                                         3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ภาคความรู้ รายวิชา ง 21102  พื้นฐานอาชีพ 2 (งานช่าง) ในภาพรวม            มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61

เขียน 10 Jun 2012 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)