อนุทิน 108838 - สุรกิต สช.นว.

Smart Card : บัตรประจำตัว....ประจำใจ...เป็นบัตรประจำตัวเอนกประสงค์ตามชื่อที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของการนำบัตรไปใช้ประโยชน์

S = Smile ยิ้มสยาม ยิ้มอย่างมีความสุข ยิ้มจากใจ

M = Moral เด่นศีลธรรม คุณธรรม

A = Ability มีฝีมือ ทักษะ สมรรถภาพ

R = Responsibility มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยสูง

T = Thailand เมืองไทยของเรา

......Card

ความหมายรวมก็คือ....อยากให้เป็นบัตรที่นำไปสู่ความสุข..ความดี...ความเป็นคนมีคุณภาพ....เข้าใจ...เข้าถึงและ..พัฒนา....สู่ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข....สังคมอยู่เย็นเป็นสุข....แบบพอเพียง...และเพียงพอ

เขียน 30 May 2012 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)