อนุทิน 107817 - สุรีพร ประภาหาร

ผู้นำเสนอ นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี ข้อความมากเกินไป

ข้อปรับปรุง ข้อความมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

/

 

      

2

สีตัวอักษร

/

 

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

2

12

 

รวม

14

 

ส่ง [email protected]

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นายไพฑูรย์  เขียวรัตน์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี เหมาะสม

ข้อปรับปรุง ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องนำมาใส่

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

      

2

สีตัวอักษร

 

 /

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

12

6

รวม

18

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางดาระณี  ภูนิคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน

ข้อดี เนื้อหาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ข้อความมา

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

8

12

รวม

20

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นายสว่าง  พิมพิชัย

ชื่อเรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เรื่อง อินทรีย์กับ      วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี เทคนิคดี

ข้อปรับปรุง ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ

ข้อเสนอแนะ ข้อความมากเกินไปควรเอาแต่ข้อความสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

      

2

สีตัวอักษร

 

 /

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

12

6

รวม

18

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ         

ข้อดี ภาษาเป็นทางการ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือบางส่วนมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนควรนำมาแต่ข้อความสำคัญ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

      

2

สีตัวอักษร

 

 /

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

14

3

รวม

17

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์        

ข้อดี ภาษาเป็นทางการ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังควรเป็นแบบเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 /

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

12

6

รวม

18

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางดวงฤดี  แก้วเสถียร

ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการนำเสนอข้อความ        

ข้อดี ภาษาเป็นทางการ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังกลมกลืนกับตัวหนังสือมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

10

9

รวม

19

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์  น้อยทรง

ชื่อเรื่อง  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม     

ข้อดี ตัวหนังสือ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

      

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

12

6

รวม

18

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางสาวปราณี  กุลมิน

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย     

ข้อดี ตัวหนังสือเป็นรูปแบบเดียวกัน  พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

8

12

รวม

20

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการอ่านและการแจกลูกสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ     

ข้อดี ตัวหนังสือและภาพพื้นหลังชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพประกอบแสงน้อย

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือมากเกิน

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

      

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 /

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 /

       

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

14

3

รวม

17

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ 

ชื่อเรื่อง  การการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     

ข้อดี ตัวหนังสือ พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง ภาพพื้นหลังเข้มเกินไป

ข้อเสนอแนะ ตัวหนังสือบางส่วนเล็กมากเกินไป

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

10

9

รวม

19

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม

ชื่อเรื่อง      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดสภาพแวดล้อมฯ

ข้อดี ตัวหนังสือชัดเจน พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง บางหน้าข้อความมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรนำข้อนำมาข้อความสำคัญมานำเสนอ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

      

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

เขียน 06 May 2012 @ 09:18 ()


ความเห็น (0)