อนุทิน #107726

วันนี้เตรียมตัวเข้าประชุมวิชาการศึกษาทั่วไปอีกวัน

หลังจากเมื่อวานจูนคลื่นให้ตรงกันและทำ มคอ.3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ฝาก คารวะ พี่ตุ๋ย ด้วยครับ

เช้านี้ท่านบรรยายเรื่อง Outcomes Based Evaluation ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาเพื่อสร้างบณฑิตศตวรรษที่ 21