อนุทิน 107548 - นาง วรรณลักษ์ ลาภหลาย

        LD  มาจากคำว่า Disability Learning  หมายความว่า"บกพร่องทางการเรียนรุ"  ดังนั้นเด็ก LD จึงหมายถึง  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต้องได้รับการจัดการศึกษาให้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)

        การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  จะจัดแบบเดียวกับเด็กปกติไม่ได้  ครูผู้สอนต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กปกติ  ซึ่งในปัจจุบันจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนร่วมกับเด็กปกติ

แต่ครูผู้สอนต้องบอกกับเด็กปกติที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นให้เข้าใจเพราะในบางกิจกรรมอาจใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เรียนปนเล่น  เพราะเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้จะเรียนร่วมกับเพื่อนได้ดีเว้นแต่วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ที่ครูผู้สอนต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ  แต่เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สามารถพัฒนาได้ถึงแม้ว่าจะช้ากว่าเด็กปกติ

       ข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั้งที่เห็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบมีพัฒนาการในการเรียนรู้ก้าวหน้าขึ้นเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และถ้าคุณครูท่านใดที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ

เขียน 29 Apr 2012 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)