อนุทิน 107517 - นาง สุวรรณี สิมลา

1.ผู้นำเสนอ นางฉวีวรรณ กุดหอม เลขที่ 125

2.ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนทำงานกลุ่ม วิชาดนตรีไทย 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี

3.ข้อดี เทคนิคการนำเสนอ 3

4.ข้อปรับปรุง 2

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้ภาษาเป้นทางการ 2

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร 2

8.สีตัวอักษร ตัวอักษรเล็ก 1

9.การออกแบบพื้นหลัง พื้นหลังมืดไป 1

10.ภาพประกอบ 2

11.เสียงประกอบ 1

12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 1

13.วิธีการนำเสนอ powerpoint 3

14.เทคนิคพิเศษอื่น 2

เขียน 28 Apr 2012 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)