อนุทิน 107465 - อรัญญา

อรัญญา

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางชินตา   สุภาชาติ

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจดี

4.ข้อปรับปรุง      ตัวหนังสือเล็กไป

5.ข้อเสนอแนะ    ควรใช้ตัวหนังสือที่ให้มองเห็นทุกคน

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  23

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือแบบ  STAD   และวิธีสอนแบบปกติ

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง       ตัวหนังสือชนขอบ

5.ข้อเสนอแนะ     ลดตัวหนังสือลดให่พอดีกับใบงาน

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  2

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  22

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางสาวเกศกนก  ศรีมณีรัตน์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง       ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ     ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  3

9. สรุปผลการประเมิน  22

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นายเชาวลิต   จันฤาชัย

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง      สีตัวอักษรอ่านยาก

5.ข้อเสนอแนะ    ควรใช้ตัวหนังสือที่ให้มองเห็นทุกคน

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางฉวีวรรณ  กุดหอม

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่มวิชาดนตรี 1 ( ศ 31101) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

3. ข้อดี    เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์  

4.ข้อปรับปรุง       ใช้สีตัวอักษรสีสันมากเกินไป

5.ข้อเสนอแนะ    ควรใช้ตัวหนังสือที่ให้อ่านง่ายไม่แสบตา

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

 

 

เขียน 28 Apr 2012 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)