อนุทิน 107446 - อรัญญา

อรัญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางนิตยา      นวลมณี  

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

3. ข้อดี   ตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย

4.ข้อปรับปรุง   สีตัวเลขของวัตถุประสงค์  สีไม่เด่น 

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สีตัวเลขที่เข้ม และเด่นชัดเจน

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  3

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  21

เขียน 28 Apr 2012 @ 11:15 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 11:26, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางชินตา สุภาชาติ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา 3. ข้อดี เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจดี 4.ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเล็กไป 5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้ตัวหนังสือที่ให้มองเห็นทุกคน 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 ) เกณฑ์การประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3 2.สีตัวอักษร 3 3.การออกแบบพื้นหลัง 3 4.ภาพประกอบ 3 5. เสียงประกอบ 2 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 3 7.วิธีการนำเสนอ power point 3 8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ 3 9. สรุปผลการประเมิน 23