อนุทิน 107429 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวอนุธิดา สารทอง

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.3 โรงเรียนโยธินบำรุงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเสาะแสวงหาความรู้

ข้อดี     รูปแบบสวย น่าสนใจ เสียงชัดเจน

ข้อปรับปรุง  -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 /

      

2

สีตัวอักษร

 

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 /

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

8

      12

รวม

 

 

      20

เขียน 28 Apr 2012 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)