อนุทิน 107413 - อัจฉรา เหลือผล

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ  นางทิวากร วงศ์วิชิต

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ ของ ป.5 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี     รูปแบบสวยงาม น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง  บางเฟรมมองไม่ค่อยชัด

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 /

      

2

สีตัวอักษร

 

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

      /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 

       /

 

 สรุปผลการประเมิน

 

6

      15

รวม

 

 

      21

  เขียน:  

ความเห็น (0)