อนุทิน 107407 - สุรีพร ประภาหาร

นางวราภรณ์ วุฒิสาร

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
  (
รูปแบบที่ 1กับการสอนตามคู่มือครู

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 /

 

      

2

สีตัวอักษร

 

      

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 /

      

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

      

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 1

12

     3 

รวม

 

16 

     

เขียน 28 Apr 2012 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)