อนุทิน 107368 - นาง สุภาภรณ์ สุ น้อยทรงค์

บทความงานวิจัยที่สนใจ โดยนางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์ รหัส 55421231105 สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3

ผู้วิจัย  นางสาวสุทธิมา  รักษาขันธ์ (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  2550

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ทั้งนี้ เนื่องจาก การศึกษาปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนจากการสังเกตสัมภาษณ์ และสอบถามจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 3โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  มีพฤติกรรมที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุดคือพฤติกรรมด้านความมีวินัย เป็นเหตุและความจำเป็นให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   โดยใช้รูปแบบการวิจัยตามวงจรการทำงานแบบ PAOR  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2549  จำนวน 64 คน  ได้มาโดยการเลือกเจาะจง

              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ประกอบด้วย  แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียน แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน  แบบสัมภาษณ์ 3ชุด  ได้แก่แบบสัมภาษณ์นักเรียน ครูและผู้ปกครอง  และแบบประเมินตนเองของนักเรียน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.  วงจรที่1 กิจกรรมเสริมสร้างศรัทธา  พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  ตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศรัทธา  มีระดับการแสดงพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ70.8แปลความหมายว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก

2. วงจรที่ 2  กิจกรรมพัฒนาการคิด  พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 3ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  ตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด  มีระดับการแสดงพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ80.4แปลความหมายว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก

3. วงจรที่ 3  กิจกรรมนำเสนอผลผลิตการพัฒนา  พบว่านักเรียนช่วงชั้นที่ 3ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  ตามแผนการจัดกิจกรรมนำเสนอผลผลิตการพัฒนา  มีระดับการแสดงพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ 91 แปลความหมายว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.  ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3วงจร พบว่านักเรียนที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย  ตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศรัทธา กิจกรรมพัฒนาการคิด  กิจกรรมนำเสนอผลผลิตการพัฒนา  มีระดับการแสดงพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ 80.8 แปลความหมายว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก

จากการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ  พบว่า  นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มีการแสดงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยไปในทางที่ดีขึ้นทุกพฤติกรรม

เขียน 27 Apr 2012 @ 15:02 ()


ความเห็น (0)