อนุทิน 106807 - ดาระณี

ดาระณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การบ้าน นางดาระณี ภูนิคม สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
รหัสนักศึกษา 55421231121

สรุปการชมวีดีโอเรื่อง การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ทั้ง 4 ตอน สรุปได้ดังนี้

Blended learning หมายถึง การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ (a combination of face to face and online learning) จะจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าผนวกกับผู้สอนนำเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งมีคนอยู่ 2 กลุ่มที่ให้ความหมาย Blended learning คือ กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษาจะหมายถึงการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์ ส่วนกลุ่มหลักสูตรการสอนหรือเทคนิคการสอนจะเป็นการผสมผสานการสอนหลายๆวิธี เรียกว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทำให้การเรียนแบบออนไลน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เทคนิคการนำ Blended learning ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดการสอนได้ 2 รูปแบบ คือ แบบพบหน้ากันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและแบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบการสอน มีใช้เทคโนโลยีซึ่งมีอยู่มากมาย อาจจะกำหนดเป็นสัดส่วนซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบแนวตั้งใช้สัดส่วน 50:50 สอนแบบเผชิญหน้า 50 % แบบออนไลน์ 50 % แบบครึ่งต่อครึ่งตลอดเทอม คู่ขนานไปด้วยกัน อีกแบบหนึ่งคือแบบแนวนอนจัดการสอนในชั้นเรียน 50 % ที่เหลือ

อีก 50 % ให้เรียนแบบออนไลน์ หรืออาจแบ่งสัดส่วนเป็น 20:80, 30:70 ตามความเหมาะสมแต่ต้องมีการเรียนแบบออนไลน์ 50 % ขึ้นไป จึงจะแสดงว่าการเรียนแบบออนไลน์เป็นตัวหลัก แต่ถ้าน้อยกว่า 50 % ถือว่าเป็นสื่อช่วย ในการนำ Blended learning ไปใช้ต้องมีการกำหนดสัดส่วน ออกแบบการสอน เลือกสื่อ ทั้งในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ให้เหมาะสม ข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning ในการออนไลน์ถ้าระบบไม่สมบูรณ์จะมีปัญหาทำให้การสอนขัดข้อง ครูไม่มีความพร้อม นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนแบบออนไลน์ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ถ้าเรียนแบบแบ่งกลุ่มจะทำให้นักเรียนทำไม่ได้ทุกคน เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง แต่ก็มีแนวทางแก้ไขคือ จะต้องมีการวิเคราะห์ความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ครู นักเรียน และเทคโนโลยี ออกแบบการสอนให้เหมาะสมทั้งการเรียนในชั้นเรียนและแบบออนไลน์

ตราบใดที่มีสื่อออนไลน์แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มาช่วยสอนได้เป็นอย่างดี ควรพยายามนำเอาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนให้ได้ผล นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ เช่น ให้มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง การใช้แท็บเล็ทในการเรียนการสอนซึ่งต้องออนไลน์สู่ระบบอินเตอร์เน็ทด้วย ในระดับอุดมศึกษายังต้องใช้ Blended learning อยู่มาก ในกลุ่มนักเรียนซึ่งใช้สังคมออนไลน์ ในการซักถามการบ้านหรือส่งการบ้านเป็นต้น ดังนั้น Blended learning มีแนวโน้มจะใช้มากขึ้น แต่ถ้าผู้สอนยังใช้วิธีสอนแบบเดิมๆ แต่นักเรียนเข้าสู่การออนไลน์มากขึ้น การเรียนการสอนก็จะไม่สัมพันธ์กัน ควรให้มีการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นอย่าคิดว่าเป็นภาระ ให้ถือว่า Blended learning เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนในอนาคต
เขียน 12 Apr 2012 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)