อนุทิน 106467 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ       นางสุภาภรณ์  น้อยทรง

ชื่อเรื่อง          การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

                   ด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 

                   โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์  สพท.สน. เขต 1

ข้อดี              พูดได้ดี   การนำเสนอชัดเจน

ข้อปรับปรุง      -

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

   น้อย ( 1 )

    ปานกลาง ( 2 )

    มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

2

18

รวม

   

20

เขียน 03 Apr 2012 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)