อนุทิน 106324 - ชูชีพ เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวศิราณี กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติชุดจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติการเเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อดี     ดูเข้าใจง่าย การนำเสนอชัดเจน

ข้อเสนอแนะ  เพิ่ม link เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

       /

2

สีตัวอักษร

 

 

       /

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

       /

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

 

       /

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

 

      /

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่ 

 

 

       /

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

 

 สรุปผลการประเมิน

 

4

       18

รวม

 

 

       22

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:32 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:34, ()


ความเห็น (0)