อนุทิน 106307 - อรัญญา

อรัญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.ชื่อผู้นำเสนอ   นางดวงฤดี   แก้วเสถียร

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   ผลขอการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ข้อดี  ตัวหนังสือเหมาะสมดี

4.ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังมืดเกินไป

5.ข้อเสนอแนะ  ควรใช้สีพื้นหลังให้สว่างกว่านี้

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง  2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 3

7.วิธีการนำเสนอ power point 3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

เขียน 31 Mar 2012 @ 10:49 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 10:51, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสุภาภรณ์ น้อยทรง

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

3. ข้อดี ตัวหนังสือเหมาะสม

4.ข้อปรับปรุง สีพื้นหลังมืดมากไป

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้สีน้ำเงินเป็นสีพื้นหลัง

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

7.วิธีการนำเสนอ power point 3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ 2

9. สรุปผลการประเมิน 19

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวปราณี กุลมิน

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

3. ข้อดี ตัวหนังสือมองเห็นชัด เหมาะสมดี

4.ข้อปรับปรุง สีพื้นไม่น่าสนใจ

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้สีพื้นหลังที่สดใส

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบ 2

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 3

7.วิธีการนำเสนอ power point 3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ 2

9. สรุปผลการประเมิน 20

เขียนเมื่อ 

.ชื่อผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. ข้อดี ตัวหนังสือมองเห็นชัด เหมาะสมดี

4.ข้อปรับปรุง ไม่มี

5.ข้อเสนอแนะ ไม่มี

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 3

7.วิธีการนำเสนอ power point 3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ 2

9. สรุปผลการประเมิน 22