อนุทิน 106119 - ครู ไกรสร พรมลา

ชื่อเรื่องงานวิจัย         การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ                                      

เพื่อพัฒนาการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย                  นายไกรสร   พรมลา

ปีการศึกษา              2554

 

บทคัดย่อ

         การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนที่ทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 จากนั้นเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ให้สูงขึ้น จากการศึกษาได้ศึกษา 2 ประเด็น ประเด็นแรก การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน และประเด็นที่สอง  การวิเคราะห์หาผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

          ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ วิชาภาษาไทย ในระดับ       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  ตามสมมุติฐานการศึกษาค้นคว้าข้อที่ 1 กล่าวคือ มีประสิทธิภาพ 80.18 / 84.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น   ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อที่ 2 จาก การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก                 จำนวน 11 คน  ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนรวมทั้งหมด  3,556  คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.81 และค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 80.81 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ของโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ตำบลสวนเมี่ยง  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2553  ซึ่งเท่ากับ 58.75 และ 67.02 ตามลำดับ แสดงว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง             ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพัฒนาการทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยดีขึ้น และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ

เขียน 27 Mar 2012 @ 13:40 ()


ความเห็น (0)