อนุทิน 105998 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: นางสาว แพรพิชญ์ชา แก้วพุด ชื่อเรื่อง: การพัมนาความสามารฤในการดูแลสุขภาพของตนและของผู้ป่วยโรคความดันโลหิดสูงชนิดชราบสาเหตุโดยเทคนิดกระบวบการวางแผนแบบมีส่วนร่วมตำบลโนนหน้องอำเภอบ้านผางจังหวัดขอบแก่น ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)