อนุทิน 105940 - นาง สุวรรณี สิมลา

  ติดต่อ

1.ชื่อผู้นำเสนอ นายไพทูร 2.ชือเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาโปรแกรมหารฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

7.ขนาดตัวอักษร

8.สีตัวอักษร 9.การออกแบบพื้นหลัง 10.ภาพประกอบ 11.เสียงประกอบ 12.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 13.วิธีการนำเสนอ powerpoint 14.เทคนิคพิเศษอื่น

  เขียน:  

ความเห็น (0)