อนุทิน 105640 - ภควัต

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิด  โรคไข้เลือกออกของประชาชน : กรณีศึกษา บ้านไผ่่ทอง ตำบลช้องมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ  :  นางสาวศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา

ข้อดี : ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และการออกบบพื้นหลัง ชัดเจน

ข้อเสีย : เทคนิคการเคลื่อนไหวตัวอักษร แต่ละประโยค ไม่ขึ้นพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะ : ลดเทคนิคการเคลื่อนไหวของตัวอักษร

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)