อนุทิน 105539 - นาง สุภาภรณ์ สุ น้อยทรงค์

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่องานที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

1 ขนาดตัวอักษร 2 สีตัวอักษร 3 การออกแบพื้นหลัง 4 ภาพประกอบ 5เสียงประกอบ 6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7วิธีการนำเสนอ power poit 8เทคนิคพิเศษ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:42 () แก้ไข 24 Mar 2012 @ 12:01, ()


ความเห็น (1)

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวธัญลักษณ์ แสนคำ

ชื่องานที่นำเสนอ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระหว่าการเรียนจากวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ เรื่องการออกแบผลิตภัณฑ์กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อดี ทันเวลา เนื้อหากระชับ

ข้อปรับปรุง ปรับพื้นหลังให้เป็นในลักษณะเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ ทำให้เป็นแบบเดียวกัน

สรุปผลการประเมิน ปานกลาง(2)

1 ขนาดตัวอักษร 3

2 สีตัวอักษร 1

3 การออกแบพื้นหลัง 2

4 ภาพประกอบ 2

5เสียงประกอบ 3

6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค2

7วิธีการนำเสนอ power poit 2

8เทคนิคพิเศษ2